Get Adobe Flash player


 

รหัสพื้นที่ป่าอนุรักษ
ชื่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2001
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
2002
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
2003
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
2004
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
2005
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2006
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
2007
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
2008
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่
2009
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
2010
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
2011
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
2012
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
2013
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
2014
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
2015
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง
2016
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
2017
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
2019
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
2021
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
2022
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
2023
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา
2024
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
2025
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
2030
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
2031
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
2032
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
2033
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2034
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน
2035
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม
2036
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือตอนบน
2036
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือตอนล่าง
2037
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้
2038
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
2039
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก
2040
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
2042
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
2043
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
2044
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
2045
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม
2046
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย
2047
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
2050
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
2053
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
2054
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม_ลำปาง
2054
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม_สุโขทัย
2055
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด
2056
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
2057
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อและภูกระแต
2058
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน
9204
เตรียมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระทูน