กิจกรรมประจำปี 2560

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2560

 

ผลการติดตามผลการปฏิบัติงานและดำเนินการป้องกันกำจัดโรคแมลง
ศัตรูต้นไม้ ในท้องที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2560

การปฏิบัติงานบำรุงรักษาและกำจัดโรคแมลง
ณ พระตำหนักไอยรา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2560

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2560

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2560

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2560

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้
ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ในท้องที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
และในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2560

 

รายงาน
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
เรื่อง การบำรุงรักษาและทำศัลยกรรมแต่งแผลต้นมะขาม
ณ พระตาหนักที่ประทับ ประทับ GATEY HOUSEY
วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2560

 

การศัลยกรรมต้นไม้ขนาดใหญ่

 

การปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่และการศัลยกรรมต้นไม้

 

การดำเนินการกำจัดกาฝากต้นสนฉัตร

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงปลูก ที่อุทยานแหน่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 – 13 มกราคม 2560

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้
ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายงาน
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
เรื่อง การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก ในท้องที่จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้
ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

รายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสุขภาพต้นไม้ใหญ่ ตรวจค้ำยันต้นไม้ ป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืช
ณ พระตำหนักไอยรา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2560

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2560

 

การปฏิบัติงานบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกและการศัลยกรรมต้นไม้ขนาดใหญ่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ในท้องที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2560

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2560

ติดตามผลการปฏิบัติงานและดำเนินการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้

ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560

 

ติดตามผลการปฏิบัติงานและดำเนินการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้

ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2560

 

รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและดำเนินการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ในท้องที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2560

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

ในพื้นที่สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560

 

รายงานการปฏิบัติงาน
สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2560

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้
ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2560