Facebook

ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

 

การสำรวจ และบำรุงรักษาต้นไม้

จังหวัดตาก สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2562

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 26 -30 เมษายน 2562

 

การสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก
ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 17– 21 พฤษภาคม 2562

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 9– 13 พฤษภาคม 2562

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ในท้องที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2562

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2562

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้
ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 13– 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

การปฏิบัติงานรักษา ป้องกัน กำจัดปลวกให้กับต้นประดู่ป่า ต้นไม้ทรงปลูก
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม