กิจกรรมประจำปี 2559

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2559

 

รายงานการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงปลูกในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2559

 

ควบคุมดูแลการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ และกำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ทรงปลูก
ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2559

 

การสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงปลูกในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จ.ราชบุรี

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 - 2 กุมภาพันธ์ 2559

 

การสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง(ราชบุรี)

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 - 2 กุมภาพันธ์ 2559

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

การสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2559

 

สำรวจ ป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรูต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุร

ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2559

 

รายงานการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัดสระบุรี
และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 มีนาคม 2559

 

รายงานการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2559

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2559

 

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ในท้องที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2559

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 – 3 สิงหาคม 2559

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2559

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

พื้นที่สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ในท้องที่จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดปราจีนบุรี และในพื้นที่สานกบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
ในท้องที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559

 

รายงานผลการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 – 17 สิงหาคม 2559

 

รายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2559

 

รายงานการปฏิบัติงาน
วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรุกขกรสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ รุ่นที่ 1

ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2559

 

รายงานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2559