.... .
 

....

.... .

...... ............ .. .. ......... . . .....
............................................................ .. .
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        

        ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มีหน้าที่อีกภารกิจหนึ่ง คือ การปฏิบัติงานอารักขาพันธุ์ไม้ป่าโดยการให้คำแนะนำและปฏิบัติงานบำรุงรักษาต้นไม้สำคัญ ตามที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน หรือประชาชน ทั่วไปขอรับการสนับสนุนมายังหมอต้นไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

 

         หากท่านมีความประสงค์ขอให้งานหมอต้นไม้ไปให้คำแนะนำหรือไปให้การบำรุงรักษาต้นไม้ แก้ไขปัญหาด้านโรคและศัตรูต้นไม้ ติดต่อได้ที่ “ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน”  โทรฯ  ๐๒ ๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๕๑๘  

เว็ปไซต์ http://www2.dnp.go.th/gpbt/kk1.html

 

งานบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาที่หมอต้นไม้ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน ดังนี้

งานรักษาแผลต้นสนฉัตร ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูก ถูกแมลง

“ต่อสน” ทำลาย ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๔

            สนฉัตร ต้นนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ถูกแมลง “ต่อสน” เข้าทำลายส่วนยอด จึงได้ดำเนินการฉีดสาร กำจัดแมลง และทาสารกำจัดเชื้อราที่เจาะยอดต้นสนฉัตร เมื่อวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๔

 

งาน รักษาต้นเชาเวอร์ทรี (กัลปพฤกษ์) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ทรงปลูก ณ  เรือนรับรองที่ประทับ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔

...

...........ต้นเชาเวอร์ทรี  มีอาการใบร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ลำต้นและกิ่งก้านบางส่วนแห้งตายโดยเฉพาะตามปลายกิ่ง สำรวจพื้นดินบริเวณโคนต้น และระบบราก พบว่า ดินมีสภาพเปียกชื้นและอัดแน่นมากเนื่องจากได้รับน้ำทุกวัน ทั้งนี้ปัญหาอาจเกิดเนื่องจากปริมาณฝนที่มากในปีที่ผ่านมา ทำให้ต้นทิ้งใบนานกว่าทุกปี

            จึงได้ดำเนินการกำจัดเชื้อราที่พบตามกิ่งสด ตัดแต่งกิ่งที่แห้งไม่มีน้ำเลี้ยงออก เหลือแต่กิ่งที่ดีไว้ และทาสารป้องกันเชื้อราตามรอยตัด และรอยแผล หลังจากนั้นได้พรวนดินรอบๆ โคนต้น ใส่สารกำจัดเชื้อราชนิดไตรโคลเดอร์ม่าป้องกันรักษาโรครากเน่า และได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ นำสารอินทรียวัตถุ เช่น แกลบดำใส่ลงไปในดินรอบโคนต้นเพื่อปรับปรุงดินให้ร่วนซุย และเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น รวมทั้งแนะนำให้ลดการให้น้ำ โดยให้สังเกตว่าความชื้นของดินเป็นอย่างไร เบื้องต้นจึงได้แนะนำเจ้าหน้าที่ให้น้ำสัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่อไม่ให้สภาพดินเปียกชื้นหรือแห้งเกินไป ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นไม้ได้  ในเวลาต่อมาได้รับรายงานว่า อาการของต้นเชาเวอร์ทรี (กัลปพฤกษ์) มีอาการดีขึ้นตามลำดับ และสมบูรณ์ เป็นปกติในที่สุด

 

 

งานแก้ไขปัญหาแมลงเจาะเปลือกลำต้น ต้นเมเปิ้ล สัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย วันที่ ๒๓ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

 

           ต้นเมเปิ้ลใหญ่ต้นนี้ ขึ้นอยู่คู่กับน้ำตกขุนพองมาช้านาน และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง คาดว่ามีอายุประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ ปี  สำนักอุทยานแห่งชาติได้แจ้งให้ไปดำเนินการรักษาเปลือกต้นเมเปิ้ลที่พบรอยแตก และมียางไหลออกมา จากการสำรวจพบร่องรอยการ เข้าทำลายของหนอนด้วงมอดแป้ง และด้วงเขี้ยวกางบริเวณรอยแผลแตกที่โคนต้น จึงฉีดสารเคมีกำจัดแมลงคลอไพรีฟอสเข้าลำต้นเมเปิ้ล เพื่อป้องกันไม่ให้หนอนด้วงมอดแป้งเข้ามาวางไข่ในเนื้อไม้ต่อไป หลังจากนั้นประมาณ ๑ ชั่วโมง จึงได้ทาสารเคมีเมตาแลกซิล (พารากอน) เพื่อป้องกันเชื้อราทำลายเนื้อไม้ และทาสีพลาสติกปิดทับอีกครั้ง

 

 

งานรักษาต้นสักใหญ่ที่จังหวัดแพร่ร้องขอให้มาดำเนินการ

บ้านแม่จองไฟ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๓-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

            ต้นสักใหญ่ต้นนี้ได้รับความเสียหายจากพายุ ทำให้ยอดหักและเกิดโพรงในกลางลำต้น ซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายจากโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ อาจล้มตายในที่สุด ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน ได้รับการร้องขอจากจังหวัดแพร่ให้ไปดำเนินการ บำรุงรักษาต้นสักใหญ่ต้นนี้โดยเร่งด่วน โดยการโรยสารเมตาแลกซิล รักษาราก ฉีดสารคลอไพรีฟอส กำจัดปลวก และโบกปูนปิดโพรงผุเพื่อป้องกัน น้ำไหลเข้าลำต้น และติดตั้งไม้ค้ำยันต้นสักใหญ่ เนื่องจาก ลำต้นเอนอาจจะล้มได้

 

 

งานรักษาต้นพิกุลทองทรงปลูกที่ได้รับความเสียหายจากปลวก

วันที่ ๙-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นพิกุลทอง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับแจ้งให้ไปดำเนินการรักษาและป้องกันกำจัดปลวกต้นพิกุลทองได้รับความเสียหายจากการทำลายของปลวกและเชื้อราบริเวณลำต้น ได้ดำเนินการกำจัดปลวก เชื้อรา และโบกปูนปิดแผลรอยผุต้นพิกุลทอง และฉีดสารกำจัดปลวกลงในพื้นดินรอบโคนต้น

 

 

งานแก้ไขปัญหาปลวกและเชื้อราทำลายลำต้นต้นไข่เขียว

ณ โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๑๖ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

        ต้นไข่เขียว มีความสูง ๓๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ๑๙๐ ซ.ม. ทรงพุ่ม ๑๕ เมตร มีโพรงขนาดใหญ่ที่โคนต้น ๒โพรง โพรงในลำต้นสูง ๔ เมตร มีลักษณะเนื้อไม้ผุ เปื่อยยุ่ย และพบปลวกทำลายเนื้อไม้ ทางโรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนสปา จึงได้ร้องขอตามอนุเคราะห์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไปดำเนินการรักษา  โดยได้ดำเนินการสกัดเนื้อไม้ผุออก ทาสารกำจัดปลวกและสารกำจัดเชื้อรา ติดตั้งโครงเหล็กแล้วโบกปูนแต่งโพรง เพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าสู่ลำต้นภายใน