กิจกรรมประจำปี 2562

การสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก
ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2562

 

การปฏิบัติงานรักษา ป้องกัน กำจัดปลวกให้กับต้นประดู่ป่า ต้นไม้ทรงปลูก
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2562

 

สำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ในท้องที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2562