วิสัยทัศน์ พันธกิจ

      วิสัยทัศน์ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
“เป็นผู้นำวิชาการ สร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่การอนุรักษ์”

     ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่
1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่งานวิจัยด้านนิเวศวิทยาและสังคมพืชป่าไม้ กีฏวิทยาป่าไม้จุลชีววิทยาป่าไม้
   พันธุศาสตร์ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
2.กำหนดทิศทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ
   ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติและนโยบายของกรมฯ
3.ให้ความคิดเห็น แนะนำ และเสนอแนะทางวิชาการเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นทางวิชากcasual dating uk at http://hookuphangout.com/casual-dating/ารต่อโครงการวิจัยที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
5.สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

      พันธกิจ
 1. ศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการ
 2. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
 3. ให้บริการด้านงานวิชาการ

      กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ด้านการอนุรักษ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้
2. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์
3. สนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการสู่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อชนิดต่างๆ


 

has "Cruise Control" use it. Using cruise control will save you 5% to vibram five fingers shoes 10% of a gallon of gas on long trips. 44. Avoid constantly Christian Louboutin Replica pressing and releasing the accelerator when driving. This practise not only wastes fuel, but it fake handbags puts excessive wear on the drive train of your car. 45. Don’t ride your brake pedal, this wears out your brake linings pre maturely, and wastes fuel. 46. Driving with your windows all the way down at higher speeds, will waste 10% more gallons of gasoline than driving with them closed. 47. Research by a major car manufacturer has revealed that neglect of proper routine maintenance is the number one reason for the enormous increase in car repairs being required. 48. Tires purchased at department stores cheap Michael Kors such as Sears, Montgomery Wards, K Mart etc., can be an excellent value because many are made by leading tire manufacturers. Box 677, Syosset, NY 11791 49. When purchasing or changing tires, make sure you have them spin balanced. 50. Avoid cleaning your windshield with a dry rag or towel. Always dampen with water or some other cleaning discount michael kors store liquid. Dry towels grind and scratch cheap michael kors your windshield hindering your visibility. 52. Try to avoid running your car with the
clearly what you expect for them to do. Create promotional activities centering around the entertainment. From pre show direct mailings to on the floor interactions with attendees, make frequent mention of the event and have an incentive that will encourage attendees to visit Christian Louboutin Store your booth. If your staff is not on stage, find ways to involve them in the presentation. Use them to gather the crowd or to capture and monitor pertinent information during the presentation. Let them know it okay to be enthusiastic about the performance excitement is contagious, and you want an excited crowd. Good entertainment is expensive, bad entertainment can cost more than you will ever imagine. Protect your company image and reputation by avoiding the following: Crass, cheap replica michael kors rude, or offensive acts. There are comedians who do very well with off color or hurtful humor, but the risk of alienating large segments of your consumer base by sponsoring one of these acts is too great. Under dressed entertainers. Scantily clad women and barely wholesale cheap michael kors dressed men wiggling provocatively cheap Michael Kors have no place at most shows. In fact, the aggressive use of "Booth Babes" has been so off putting that some shows are banning them all
Articles Connexes:

Scroll to Top
image