• คณะทำงาน

  Working Group

 • นายเกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ (หัวหน้าคณะทำงาน)

  Kasemsan Manomaiphiboon (Principal Investigator)

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทร. 02-470-7331 อีเมล์: kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th

  The Joint Graduate School of Energy and Environment
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi
  Tel. 02-470-7331 Email: kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th

  ช่วงเวลา: มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน
  Duration: March 2014 – Present

 • นายวีรชัย ตันพิพัฒน์

  Veerachai Tanpipat

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทร. 02-470-7331 อีเมล์: iamtanpipat@hotmail.com

  The Joint Graduate School of Energy and Environment
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi
  Tel. 02-470-7331 Email: iamtanpipat@hotmail.com

  Upper ASEAN Wildland Fire Special Research Unit,
  Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University
  Tel. 081-620-4953

 • นายประยูรยงค์ หนูไชยา

  Prayoonyong Nhuchaiya

  ส่วนควบคุมไฟป่า
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  โทร. 02-561-0777 ต่อ 1341 อีเมล์: g39pyn@gmail.com

  Forest Fire Control Division
  Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
  Tel. 02-561-0777 Ext.1341 Email: g39pyn@gmail.com

  ช่วงเวลา: มีนาคม 2557 – ปัจจุบัน
  Duration: March 2014 – Present

 • นายนรินทร์ จรูญรัตนพักตร์

  Narin Jaroonrattanapak

  ส่วนภูมิสารสนเทศ
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  โทร. 02-561-0777 ต่อ 1533 อีเมล์: narinjak@gmail.com

  Geo-Informatics Division
  Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
  Tel. 02-561-0777 Ext. 1533 Email: narinjak@gmail.com

  ช่วงเวลา: กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
  Duration: February 2015 – Present

 • นางสาวชัชชญา บัวเนียม

  Chatchaya Buaniam

  ส่วนควบคุมไฟป่า
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  โทร. 02-561-0777 ต่อ 1346 อีเมล์: kunying_b@gmail.com

  Forest Fire Control Division
  Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
  Tel. 02-561-0777 Ext. 1346 Email: kunying_b@gmail.com

  ช่วงเวลา: กันยายน 2559 – ปัจจุบัน
  Duration: September 2016 – Present

 • นายกอบศักดิ์ วันธงไชย (ที่ปรึกษา)

  Kobsak Wanthongchai (Consultant)

  คณะวนศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์: fforksw@ku.ac.th

  Faculty of Foresty
  Kasetsart University
  Email: fforksw@ku.ac.th

  ช่วงเวลา: กันยายน 2559 – ปัจจุบัน
  Duration: September 2016 – Present

 • นางสาวณัฐณิชา จันทร์ทอง

  Natnicha Chanthong

  ส่วนภูมิสารสนเทศ
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  โทร. 02-561-0777 ต่อ 1533

  Geo-Informatics Division
  Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
  Tel. 02-561-0777 Ext. 1533

  ช่วงเวลา: มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
  Duration: January 2019 – Present