เอกสารประกอบ

ผลพยากรณ์ที่ได้แสดง ณ ที่นี้ เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบต้นแบบการพยากรณ์ล่วงหน้าสำหรับดัชนีความรุนแรง ไฟและดัชนีการติดไฟ ภายใต้กรอบระบบการจัดระดับชั้นอันตรายของไฟของประเทศแคนาดา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจุดฮอทสปอทโมดิสและข้อมูลสภาพอากาศในภูมิภาคเอเซียตะวัน ออกเฉียงใต้ตอนบนในช่วงเวลา 10 ปี เพื่อประกอบการกำหนดช่วงค่าดัชนีต่างๆ ให้เหมาะสมกับภูมิภาคนี้ รายละเอียดทางเทคนิคจะถูกกล่าวเพิ่มในอนาคต ระบบต้นแบบฯ ได้ถูกพัฒนาโดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และ วิจัยดำเนินการร่วมโดย ส่วนควบคุมไฟป่าและส่วนภูมิสารสนเทศ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

Supplemental Information

The forecast products available here are the outputs from a high-resolution forecast prototype of Fire-Danger Rating System (FDRS) for Upper Southeast Asian Region. The technical framework of the prototype is the Canadian FDRS, which has been calibrated for the region using MODIS fire-hotspot data and regional climatic data in recent 10 years. More technical information of the forecast prototype and the calibration will be provided in the future. The forecast prototype has been developed by the Joint Graduate School of Energy and Environment (King Mongkut’s University of Technology) and collaborated with and operated by  the Forest Fire Control Division and the Geo-Informatics Division (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Ministry of Natural Resources and Environment).