เอกสารอ้างอิง
References

de Groot, WJ, Field, RR, Brady, MA, Orbita, R, Mohamad, M (2007) Development of the Indonesian and Malaysian fire danger rating systems. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12, 165-180. Field, RD, Spessa, AC, Aziz, NA, Camia, A, Cantin, A, Carr, R, de Groot, WJ, Dowdy, AJ, Flannigan, MD, Manomaiphiboon, K, Pappenberger, F, Tanpipat, V, Wang, X (2015) Development of a global fire weather database. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15, 1407-1423. Manomaiphiboon, K, Octaviani, M, Torsri, K, Towprayoon, S. (2013) Projected changes in means and extremes of temperature and precipitation over Thailand under three future emissions scenarios by regional climate modeling. Climate Research, 58, 97-115. Tanpipat, V, Honda, K, Nuchaiya, P (2009) MODIS hotspot validation over Thailand. Remote Sensing, 1, 1043-1054.

Torsri, K, Wannawong, W, Sarinnapakorn, K, Aroonnet, SB, Chiradon, R (2014) An application of air sea model components in the coupled ocean atmosphere wave sediment transport (COAWST) modelling system over an Indochina peninsular sub-region: impact of high spatiotemporal SST on WRF model in precipitation prediction. 11th  Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences Society, Sapporo, Hokkaido, Japan. van Wagner, CE (1987) Development and structure of the Canadian Forest FireWeather Index System, Report, Canadian Forest Service, Ottawa, Canada. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2559) DNP Fire Hotspot and FDRS Flow Chart เกษมสันต์ และคณะ (2559) ระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟ สำหรับประเทศไทยและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (FR-Mek) วีรชัย ตันพิพัฒน์ (2554) การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบการจัดลำดับชั้นอันตรายจากไฟป่ามาใช้ใน ประเทศไทย (A feasibility study of applying a forest fire danger rating system to Thailand), ส่วนภูมิสารสนเทศ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. วีรชัย ตันพิพัฒน์ (2016) Early Warning and Fire Information System วีรชัย ตันพิพัฒน์ (2559) ข้อผิดพลาดและช่องทางการตรวจติดตามไฟป่าและหมอกควัน วีรชัย ตันพิพัฒน์ (2559) เซ็นเซอร์ตรวจติดตามไฟป่าล่าสุด VIIRSบนดาวเทียม Suomi NPP วีรชัย ตันพิพัฒน์ และ คณะ (2559) ระบบบอกความอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม้ของพื้นที่ต่างๆ Fire Danger Rating System ศิริ อัคคะอัคร (2539) การจัดระดับชั้นอันตรายจากไฟป่าในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (Fire danger rating in dry dipterocarp forest at Doi Suthep-Pui National Park). เอกสารทางวิชาการ เลขที่ ร.445, ส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติ, กรมป่าไม้.