Get Adobe Flash player

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนภูมิสารสนเทศ

     1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของกรม และพัฒนาระบบเพื่อการประยุกต์ใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางด้านป่าไม้ และสิงแวดล้อม เพื่อนำมาใช้วางแผนการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

    2. รวบรวมข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ ที่ดำเนินงานในส่วนของกรม เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของกรม

    3. สำรวจ รวบรวม จัดสร้าง และปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในการดำเนินงานของกรม

    4. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรม

    5. เป็นหน่วยงานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ให้แก่หน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรม ตลอดจนหน่วยงานและภาคเอกชนอี่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    6. จัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้และสิงแวดล้อมแก่หน่วยงานในสังกัดของกรม และหน่วยงานราชการอื่น ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนภูมิสารสนเทศ

แขวงบางเขน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 1090
0

Tel : 0-25610777 ต่อ 1531
Email : dnpgis@gmail.com