Get Adobe Flash player


(27/02/2558) (13/10/2557) เรื่อง สรุปการรายงานตัวชี้วัดที่ 1.1 จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ***

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สำคัญ)

PDF

คู่มือการตรวจเช็ครูปแปลง (สำคัญ)

PDF


(29/05/2558) (13/10/2557) เรื่อง สรุปการรายงานตัวชี้วัดที่ 1.1 จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี)   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

ผลการรายงานตามข้อมูลที่ส่วนกลางกำหนดให้ตรวจสอบ
ผลการรายงานเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ส่วนกลางกำหนดให้ตรวจสอบ

 

(04/12/2557) 

**ได้มีการแก้ไขแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วย Download ข้อมูลใหม่แทนข้อมูลเดิมทั้งหมดได้ตามปกติ**

การดำเนินงานตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ

 

 

 

    รายงานสภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ

     

     

     
gerEGGe

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557