Get Adobe Flash player
 

(13/09/2562)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)
ประจำปีงบประมาณ2562

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานตามไตรมาสของตัวชี้วัด 1.1.1 ประจำปีงบประมาณ2562
ดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐานตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)
ประจำปีงบประมาณ2562

ดาวน์โหลด

 

(21/06/2562)
พื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกเพิ่มเติมในพื้นที่อนุรักษ์

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างแผนที่พื้นที่เสี่ยงถูกบุกรุกเพิ่มเติมในพื้นที่อนุรักษ์
ดาวน์โหลด


 

(01/05/2562) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของส่วนภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ2562


ชื่อหลักสูตร
ไฟล์

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ขั้นพื้นฐาน)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ขั้นประยุกต์)

หลักสูตรการใช้โปรแกรมการรับรู้ระยะไกลสำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้

 

(13/03/2562)
หลักสูตรการฝึกอบรมของส่วนภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ2562

ดาวน์โหลด


 

(04/12/2561)
คู่มือการใช้ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์

ดาวน์โหลด


 

(15/03/2561)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ดาวน์โหลด


 

 

(13/03/2561)

 

 

(12/12/2560)
การสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

1.การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลง

การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลง
ไฟล์

Appเครื่องมือสำหรับจับค่าพิกัด(ระบบAndroid)

โปรแกรมQGIS(32-bit)

โปรแกรมQGIS(64-bit)

คู่มือการใช้งานQGISและApp

EP.1 การติดตั้งโปรแกรม QGIS ver. 2.18.4

EP.2 การติดตั้ง Plugin

EP.3 การขึ้นรูปแปลงที่ดิน

EP.4 คำนวณพื้นที่แปลงที่ดิน

EP.5 การนำเข้าExcel และการ join ข้อมูล ใน Qgis

2.การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าข้อมูล
ไฟล์

Power point

แบบฟอร์ม

ระบบการนำเข้าข้อมูล

คำอธิบายข้อมูลแบบฟอร์ม

การรวมฐานข้อมูล อส.1

Trick&Tips Form_DNP(อส.1) :
การกรอกข้อมูล ตำบล,อำเภอ,จังหวัด

 

 

(19/09/2560) คู่มือ ตัวชี้วัดที่ 5.1.1
ดาวน์โหลด


 

     

 


ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557