ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ทั้งหมด

 • แบบบันทึกการสำรวจข้อมูลลักษณะชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตามโครงการเรดด์พลัส(REDD Plus)

          เอกสารแนบ แบบบันทึกข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ คลิก

          เอกสารแนบ แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล คลิก

 • ข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal :R-PP) สำหรับประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (คณะกรรมการกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ได้แจ้งเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 )

          เอกสารแนบ English Version คลิก

          เอกสารแนบ Thai Version คลิก

 • แบบรายงานผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          เอกสารแนบ คลิก