logo2

Recommend Print

รู้จักเรา

"สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง"

เราทำอะไร

สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำหน้าที่เป็นกลไกริเริ่ม ขับเคลื่อน สนับสนุน ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามโปรแกรมพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งเป็นพันธะกรณีของประเทศไทยที่มีต่ออนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

วิสัยทัศน์

"องค์กรนำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง เพื่อการจัดการเชิงระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ

"ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย"

ภารกิจ

  • ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย
  • วิจัยและพัฒนา ติดตามสถานภาพทรัพยากร พัฒนา กำกับดูแล วิเคราะห์ ประเมินทางวิชาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
  • ส่งเสริม วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ วางแผน ติดตามประเมินผล กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการพื้นที่คุ้มครอง การจัดทำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
  • ดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคี ว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองในพื้นที่กันชนและแนวเชื่อมต่อกลุ่มป่าต่างๆ 
  • สนับสนุน ถ่ายทอดยกระดับทักษะในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการนำนวัตกรรมการจัดการพื้นที่คุ้มครองไปสู่การปฏิบัติ
  • ดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะการดำเนินงานตามโปรแกรมพื้นที่คุ้มครอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการใช้ประโยชน์และลดปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งเร่งรัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • สนับสนุนการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองและทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
  • บริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง

 

 

Contact Us

Address :

Phone :

E-mail :

logo2