logo2

Recommend Print

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

pptt

เรากับงานวิจัย

งานวิจัยเป็นหัวใจสำคัญหลักงานหนึ่งของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองที่ดำเนินการเพื่อให้ได้เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ดำเนินการโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง และกลไกหลักในการวิจัย คือ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งมี ๘ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองในพื้นที่รับผิดชอบ ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ประกอบด้วย

๑) ศูนย์นวัตกรรมพื้นที่คุ้มครองทางบก จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ 

๑.๑ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

๑.๒ ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคใต้ จำนวน ๑๘ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติบางลาว และอุทยานแห่งชาติซีโป

๑.๓ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน จำนวน ๒๘ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูลังกา อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

๑.๔ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคเหนือ จำนวน ๓๐ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานแห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ

๑.๕ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งขาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคเหนือ จำนวน ๒๙  แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อุทยานแห่งชาติแม่วะ อุทยานแห่งชาติขุนตาล อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติแม่เงา และอุทยานแห่งชาติลุ่มแม่คง

๒) ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ 

๒.๑ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดชุมพร รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทย จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ และอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

๒.๒ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันตอนล่าง จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติโบกขรณี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน

๒.๓ ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันตอนบน จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

la11

 

Contact Us

Address :

Phone :

E-mail :

logo2