logo2

ฝ่ายนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองตามอนุสัญญา

ภารกิจในฝ่ายนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองตามอนุสัญญา ของสถาบันนวัตกรรมมรดกโลกและพื้นที่คุ้มครอง

 

แผนงานสถาบันนวัตกรรมมรดกโลก และพื้นที่คุ้มครอง เพื่อตอบสนองการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญามรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก

 

แผนการจัดการกลุ่มป่า

  • xxxxxxxx
  • xxxxxxxx
  • xxxxxxxx

แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ /แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติ

  • xxxxxxxx
  • xxxxxxxx
  • xxxxxxxx

แผนการเบื้องต้นอุทยานแห่งชาติ

  • xxxxxxxx
  • xxxxxxxx
  • xxxxxxxx

Contact Us

Address :

Phone :

E-mail :

logo2