logo2

Recommend Print

งานวิจัย

แปลงถาวร

รายชื่ออุทยานแห่งชาติที่วางแปลงตัวอย่างถาวร

การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ :
เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวรในป่าเขตร้อน

พิกัดแปลงถาวรในอุทยานแห่งชาติ

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดพิษณุโลก
     

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี


ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเชียงใหม่

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

รายชื่อแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่ทำการศึกษา

การศึกษาสถานภาพและศักยภาพของแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย (ฉบับภาษาไทย)

การศึกษาสถานภาพและศักยภาพของแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศของพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา

 

 ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทุนทางธรรมชาติ

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Carrying Capacity

การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

สรุปขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
คู่มือการติดตามผลกระทบการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
รายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดชุมพร

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง

 • สรุปขีดความสามารถในการรองรับนันทนาการ/การท่องเที่ยวในภาพรวม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี 2554
 • การติดตามขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี 2554 Part 1
 • การติดตามขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี 2554 Part 2

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

โครงการการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง)


ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดตรัง

เศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี 

   

ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ

พืชต่างถิ่น

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

ศุนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดชุมพร

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง

 • การศึกษาชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในเขตอุอทยานแห่งชาติทางทะเล ฝั่งอันดามันตอนล่าง ปี 2552

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศุนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดพิษณุโลก

  

ปศุสัตว์

นก

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทาลทะเล จังหวัดตรัง

 • ศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี 2552
 • ศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี 2553
 • ศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปี 2552
 • ศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปี 2553
 • ศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ปี 2553
 • ศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ปี 2553
 • ศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปี 2557

ผีเสื้อ

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง

 • การสำรวจชนิดของผีเสื้อในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปี 2553
 • การสำรวจชนิดของผีเสื้อในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปี 2553
 • การสำรวจชนิดของผีเสื้อในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ปี 2553

สารสนเทศภูมิศาสตร์

สถานภาพทรัพยากร

พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบบพันธุ์พืช

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบบพันธุ์สัตว์ป่า

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภุเก็ต


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

คู่มือศึกษาสภาพป่าดิบชื้น

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

พฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

สำรวจชลชีวภาพ

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

นิเวศวิทยาช้างป่า

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี

สมุนไพร

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จัวหวัดพิษณุโลก

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

งานวิจัยภาคใต้

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาวะโลกร้อน

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความหมายตราสัญลักษณ์

บทความพิเศษ

การประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติ

นันทนาการ

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดนครราชสีมา


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดพิษณุโลก

ปะการัง

สรุปสถานภาพปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล ปี 2552-2557  [NEW]

สถานภาพปะการังเกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เดือนมีนาคม 2557  [NEW]

สถานภาพปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล ภายหลังปรากฏการณ์ฟอกขาวปี 2556

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดชุมพร

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง

การเปลี่ยนแปลงชายหาด

สรุปการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดในอุทยานแห่งชาติ ปี 2557

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง

การวางทุ่น

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดชุมพร
 

หญ้าทะเล

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต


ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล จังหวัดตรัง

 • การศึกษาการแพร่กระจายและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในอุทยานแห่งชาติทางทะเล (อันดามันตอนล่าง) ปี 2551
 • การศึกษาการแพร่กระจายและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในอุทยานแห่งชาติทางทะเล (อันดามันตอนล่าง) ปี 2552
 • การศึกษาการแพร่กระจายและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในอุทยานแห่งชาติทางทะเล (อันดามันตอนล่าง) ปี 2553

 

Contact Us

Address :

Phone :

E-mail :

logo2